Ερευνα και δημοσιεύσεις

Έρευνα σχετικά με την ιστορία της βιβλιοθήκης της Αγίας Τριάδος:

Καταλογογράφηση των χειρογράφων της Αγίας Τριάδος:

Έρευνα σχετικά με άλλες ελληνικές βιβλιοθήκες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας:

Ψηφιακά εργαλεία:

  • Νέα έκδοση της βάσης δεδομένων Pinakes (διαθέσιμη στο διαδίκτυο τον Μάρτιο του 2014)
  • Πύλη Diktyon (έναρξη Σεπτέμβριος 2013) : συγκεντρώνει διαφορετικές βάσεις δεδομένων σχετικά με τα ελληνικά χειρόγραφα