Ερευνα και δημοσιεύσεις

Έρευνα σχετικά με την ιστορία της βιβλιοθήκης της Αγίας Τριάδος:

Ιστολόγιο στο οποίο καταγράφεται η πορεία της έρευνας γύρω από τα «Χειρόγραφα στη Μεσόγειο»

Ανακοίνωση στο 8ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Παλαιογραφίας (Σεπτέμβριος 2013)

Σεμινάριο με θέμα την ιστορία των βιβλιοθηκών (IRHT) (Δεκέμβριος 2013)

Καταλογογράφηση των χειρογράφων της Αγίας Τριάδος:

Σεμινάριο καταλογογράφησης (μία φορά τον μήνα)

Αποστολή καταλογογράφησης στην βιβλιοθήκη του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Έρευνα σχετικά με άλλες ελληνικές βιβλιοθήκες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας:

Κατάλογος χειρογράφων της Μονής της Παναγίας της νήσου Χάλκης

Κατάλογος των χειρογράφων της βιβλιοθήκης του Γαλλικού Ινστιτούτου Βυζαντινών Σπουδών (IFEB)

Ερευνητικό πρόγραμμα «Ελληνικές βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία» : οργάνωση δύο συνεδρίων (Ρέθυμνο, 26-27 Μαΐου 2015, Κωνσταντινούπολη, φθινόπωρο 2015)

Ψηφιακά εργαλεία:

Νέα έκδοση της βάσης δεδομένων Pinakes (διαθέσιμη στο διαδίκτυο τον Μάρτιο του 2014)

Πύλη Diktyon (έναρξη Σεπτέμβριος 2013) : συγκεντρώνει διαφορετικές βάσεις δεδομένων σχετικά με τα ελληνικά χειρόγραφα